[ admin ]
ชื่อ-นามสกุล : 
สพป.พช3
ชื่อเล่น : 
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
27/5/2527
อายุ : 
-
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
  
ที่อยู่ : 
54/2 หมู่ 4 ต.บึงสามพัน
อำเภอ : 
บึงสามพัน
จังหวัด : 
เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ : 
67160
เบอร์โทรศัพท์ : 
056731256
สถานที่ทำงาน : 
ครู/อาจารย์
การศึกษา : 
ปริญญาตรี